Általános Szerződési Feltételek

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a 

szolgáltató, Hegyesi Mátyás E.V.

Cím: 1183 Budapest, Móra Ferenc utca 21.

Postacím: 1063 Budapest, Szondi utca 76.

Nyilvántartási szám: 53994142

Adószám: 72052141-1-43

mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) által tulajdonolt és szerkesztett Lovelab Magazin (lovelab.hu) online életmódmagazin működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás) természetes vagy jogi személyek (Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozza. Jelen szerződés a Kedvezményezett és az Adományozó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A szerződés nyelve magyar.

A jelen ÁSZF útján történő szerződés nem minősül írásbeli szerződéskötésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A§ alapján törlésre kerül.

1.2. A Kedvezményezett célja a Lovelab magazin működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. 

1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: https://lovelab.hu/lovelab/

(továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett – a Barion rendszeren keresztül, a fizetéshez használt bankkártya lejárati idején kívül (év és hónap) – bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, azokat a Barion rendszer üzemeltetőjétől kapja meg.

1.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által a Honlapon megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

2.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

2.3. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

2.4. Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az eseti támogatási szerződés, a Támogatás Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezettnek.

3.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

3.4. Fizetési módok

3.4.1. A Támogatás teljesíthető a Barion (Barion Payment Zrt.) szolgáltatásai segítségével.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ .

3.4.2. A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.

3.4.3. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

4. Az adomány jogi jellege

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

4.2. A Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

6.1. A támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik egyszeri, alkalmi támogatás esetén.

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor kapott elektronikus levélben megjelölt link megnyitásával a “lemondom” gombra kattintva. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

A Támogató továbbá bármikor véget is vethet a szünetelésnek; ez esetben szünetelés lezárását követő naptári hónapban folytatódik a Támogatás levonása.

A szünetelést követően a ismét a rendszeresen nyújtott Támogatás szabályai az irányadóak az Adományra.

A szünetelés alatt és után is változatlanul lehetőség van a Támogatás megszüntetésére.

6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Adományozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (Hegyesi Mátyás e.v.)

mint adatkezelő által a Lovelab magazin felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

9. Záró rendelkezés

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.